Récit antique/Relat antic (6eme)

Any 2010 / 11

Els orígens mitològics de la humanitat relatats a través narracions, llegendes i contes "locals"

Les origines mytologiques de l’humanité relatés à travers des récits, légendes et contes "locaux"

I també

Els alumnes de 6e es llancen a la descoberta del nostre patrimoni antic.

El nostre petit territori conté una gran quantitat de vestigis de les civilitzacions antigues que són a l’orígen de la nostra civilització moderna. Estudiarem qui eren i com vivien i visitarem els principals llocs que conserven llurs traces : Talteüll, Ruscino, la Via Domitia, Empúries... Aquesta rúbrica serà el testimoni del nostre treball.

Et aussi

Les élèves de 6e se lancent à la découverte de notre patrimoine antique.

Notre petit territoire contient une grande quantité de vestiges des civilisations antiques qui sont à l’origine de notre civilisation moderne. Nous étudierons qui étaient-ils et comment vivaient-ils et nous visiterons les principaux lieux qui conservent leurs traces : Tautavel, Ruscino, la Voie Domitienne, Empúries... Cette rubrique sera le témoin de notre travail.

Sites favoris Tous les sites

148 sites référencés dans ce secteur

Brèves Toutes les brèves